Hanyu pinyin

Cha vient éd Wikipedia

Ch' hanyu pinyin (Hànyǔ Pīnyīn) ch'est un système dé romanisation du kinoés mandarin, promu offichiellemint in 1979 pèr èl Chine, pis in 2008 pèr Taïwan.

  • ( chinoés simplifié : 漢語拼音 o chinoés classike : 汉语拼音 - wade : Han⁴-yü³ P'in¹-yin¹ - efeo : Han-yu P'in-yin )